معرفی مخنث – مرد زن نما

معرفی مخنث – مرد زن نما

 

تألیف و ترجمه: سید هاشم ناجی موسوی جزایری
 
مخنث به مردی می گویند که خود را به صورت زن درمی آورد و رفتار زنانه دارد که متأسفانه در جامعه ی امروز بشر، مردان زن نما بسیار هستند!
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از امّت من بشمار نمی آید مردی را که خود را به صورت زن درمی آورد.(1)
در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد نهی شدید قرار می داد از اینکه مردی خود را به زنان شبیه سازد.(2)
زن نمائی یک مرد و رفتار زنانه ی او به قصد تهییج شهوت در مردان و تحریک غریزه ی جنسی آنها موارد مختلف و نمودها و نشانه های ظاهری و غیرظاهری متعدّد و متفاوتی می تواند داشته باشد.
در این مقاله مختصراً به پاره ای از آن موارد اشاره می گردد:

1ــ آرایش و زینت زنانه داشتن

در حدیثی که پیرامون علائم آخرالزمان می باشد آمده است: در آن زمان، مردان، خود را مانند زنان آرایش و زینت می کنند و رفتاری زنانه دارند. آنها منافقین این امّت در آخرالزمان هستند.(3)

2ــ نازک کردن صدا مانند صدای زنان

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: اگر دیدید مردی را که مانند زنان سخن می گوید (یعنی: صدای خود را برای تهییج شهوت مردان مانند زنان نازک می کند) و مانند زنان راه می رود و از مردان می خواهد تا با او همبستر شوند. چنین شخصی را سنگسار کنید و مرگ را برای او طلب نمائید.(4)

3ــ پوشیدن لباس زنانه

در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد لعن و نفرین قرار داد مردی را که لباس زنانه می پوشد.(5)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خدا لعنت می کند مردی را که لباس زنانه می پوشد.(6)
در حدیثی که پیرامون علائم آخرالزمان می باشد آمده است: در آن زمان، مردان خود را با پوشیدن لباس زنانه زینت می کنند و بدینوسیله حیاء و عفّت از آنها دور می گردد.(7)
از امام صادق (علیه السلام) درباره ی مردی که لباس و پوشش او شبیه پوشش و لباس زنانه می باشد سؤال شد؟
امام صادق (علیه السلام) به این مضمون فرمود: من کراهت دارم و دوست ندارم از اینکه پوشش مردی شبیه پوشش زنان باشد.(8)

4ــ رفتار و سلوک و اطوار زنانه داشتن

روزی حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)ــ در مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله) مردی را مشاهده فرمودند که رفتار و اطوار زنانه داشت. در این هنگام حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: از مسجد رسول خدا بیرون برو. زیرا رسول الله (صلی الله علیه و آله) چنین شخصی را مورد لعن و نفرین قرار داد.(9)

مخنّث بودن

در حدیث آمده است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مورد لعن و نفرین قرار داد مردانی را که با مردان دیگر، آمیزش جنسی می کنند.(10)

آثار سوء و عواقب شوم در دنیا

لعن و نفرین الهی بر آنها

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند متعال چهار گروه را از روی عرش مورد لعن و نفرین قرار داد. و ملائکه نیز آمین گفتند.
از جمله ی آنها: مردی است که خود را به زنان شبیه می سازد؛ در حالی که خدای متعال او را مرد آفریده است و زنی که خود را به مردان شبیه سازد؛ در حالی که خداوند متعال او را زن آفریده است.(11)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند لعن و نفرین فرمود و ملائکه نیز آمین گفتند مردی که خود را شبیه زن درآورد و زنی که خود را به مردان شبیه سازد.(12)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند متعال لعن و نفرین کرد مردانی که خود را شبیه زنان قرار می دهند و زنانی که خود را به مردان شبیه می سازند.(13)

لعن و نفرین پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آنها

امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) لعن و نفرین فرمود مردانی را که خود را شبیه زنان می سازند و زنانی که خود را شبیه مردان می کنند.(14)
حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: روزی کنار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مسجد نشسته بودم که مردی مخنّث (یعنی: مردی که مرتکب عمل لواط و همجنس بازی می گردد) وارد شده و به پیامبر (صلی الله علیه و آله) سلام گفت.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) جواب سلام او را دادند. سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) صورت خود را رو به زمین کرده و کلمه ی استرجاع (15) را بر زبان جاری ساختند.
در این حین پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: آیا چنین افرادی در میان امّت من وجود دارد؟
بدرستیکه وجود چنین افرادی در میان یک امّت باعث نزول عذاب قبل از قیامت می گردد.(16)

کیفر و عقوبت در آخرت و روز قیامت

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: چهار گروه در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند و ملائکه نیز بر این لعن و نفرین آمین گفتند.
از جمله ی آنها: مردی است که با اینکه خداوند عزّ و جلّ او را مرد آفریده است خود را به صورت زن درمی آورد و شبیه زنان قرار می دهد.(17)

پی‌نوشت‌ها:

1ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لیس منّا من تشبّه بالرجال من النساء.
و لا من تشبّه بالنساء من الرجال (میزان الحکمة ج 5 ص 1868 نقله عن کنز العمّال).
2ــ کان رسول الله (صلی الله علیه و آله): یزجر الرج یتشبّه بالنساء (مکارم الأخلاق ج 1 ص 257)
3ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لإبن مسعود: یا إبن مسعود سیأتی من بعدی أقوام: ... یتزیّنون بزینة المرأة لزوجها. و یتبّرجون تبرّج النساء...
هم منافقوا هذه الامّة فی آخرالزمان ... (مکارم الأخلاق ج 2 ص 344).
4- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أمیرالمؤمنین (علیه السلام): إذا کان الرجل. کلامه. کلام النساء.
(و مشیته مشیة النساء) و یمکّن من نفسه. فینکح. کما تنکح المرأة، فأرجموه و لاتستحیوه! (الکافی ج 7 ص 267 و تهذیب الأحکام ج 10 ص 171 و دعائم الإسلام ج 2 ص 455 و الجعفریات ص 212).
5- لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) الرجل یلبس لبسة المرأة (میزان الحکمة ج 9 ص 3687).
6- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله الرجل یلبس لبسة المرأة.
و المرأة تلبس لبسة الرجل (میزان الحکمة ج 5 ص 1868 نقله عن الترغیب و الترهیب).
7- (من جملة ما جاء فی حدیث حول ملاحم آخرالزمان و أشراط الساعة): ... و تزیّن الرجال بثیاب النساء. و ذهب عنهم قناع الحیاء (جامع الأخبار ص 369).
8- عن سماعة بن مهران عن أبی عبدالله (علیه السلام)ــ أو أبی الحسن (علیه السلام)ــ سئل عن الرجل یجرّ ثوبه؟
قال (علیه السلام): إنّی لأکره أن یتشبّه بالنساء (مکارم الأخلاق ج 1 ص 256).
9- عن زید بن علیّ عن آبائه عن علیّ (علیه السلام): إنّه رأی رجلاً به تأنیث فی مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله).
فقال (علیه السلام) له: اُخرج من مسجد رسول الله (صلی الله علیه و آله). یا من لعنه رسول الله (صلی الله علیه و آله)(علل الشرائع ج 2 ص 384).
10- قال الإمام الصادق (علیه السلام): لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال. قال (علیه السلام): و هم المخنّثون. و اللاتی ینکحن بعضهنّ بعضاً (الکافی ج 5 ص 550). (راجع: المحاسن ج 1 ص 202 و عقاب الأعمال ص 317).
11- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربع لعنهم الله من فوق عرشه و أمّنت علیه ملائکته.
... و الرجل یتشبّه بالنساء و قد خلقه الله ذکراً ــ.
و المرأة تتشبّه بالرجال و قد خلقها الله اُنثی ... (مجمع البیان ج 7 ص 220).
12- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله و أمنت الملائکة علی رجل تأنّث. و إمرأة تذکّرت (مستدرک الوسائل ج 14 ص 156).
13- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال (علل الشرائع ج 2 ص 384 و الکافی ج 8 ص 71).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لعن الله المتشبّهات بالرجال من النساء.
و لعن الله المتشبّهین من الرجال بالنساء (الکافی ج 5 ص 552).
14- عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتشبّهین من الرجال بالنساء.
و المتشبّهات من النساء بالرجال... (الکافی ج 5 ص 550 و المحاسن ج 1 ص 202 و عقاب الأعمال ص 317).
15- یعنی فرمود: إنّا لله و إنّا إلیه راجعون.
16- قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): کنت مع رسول الله (صلی الله علیه و آله) جالساً فی المسجد. حتّی أتاه رجل به تأنیث. فسلّم علیه. فردّ (صلی الله علیه و آله) علیه.
ثمّ أکبّ رسول الله (صلی الله علیه و آله)ــ فی الأرض یسترجع. ثمّ قال (صلی الله علیه و آله): مثل هؤلاء فی امّتی؟!
إنّه لم یکن مثل هؤلاء فی امة إلاّ عُذّبت قبل الساعة (علل الشرائع ج 2 ص 384 الباب 385).
(و جاء فی بحار الانوار ج 76 ص 65 باب: تحریم اللواط).
(و جاء فی وسائل الشیعة ج 20 ص 338 باب: تحریم اللواط).
17- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أربعة لعنوا فی الدنیا و الآخرة و أمّنت الملائکة ــ.
رجل جعله الله ذکراً. فأنّث نفسه. و تشبّه بالنساء.
و إمرأة جعلها الله انثی. فتذکّرت. و تشبّهت بالرجال.
و الّذی یضلّ الأعمی.
و رجل حصور.
و لم یجعل الله حصوراً إلاّ یحیی بن زکریا (میزان الحکمة ج 9 ص 3688 تألیف: سماحة العلاّمة حجّة الإسلام و المسلمین الحاج الشیخ محمّد المحمّدی الرازی دام عزّه العالی نقله عن کنز العمّال).

منبع مقاله: ناجی موسوی جزایری، سید هاشم، (1389)، مردان رحمت شده و مردان نفرین شده، قم: ناجی جزایری، چاپ اول. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه