جایگاه آراستگی، طهارت و پاکیزگی در دین اسلام جایگاه بسیار رفیعی است ، اما برخی آرایش‌هایی که امروز از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد مورد تایید اسلام است.

جایگاه آراستگی، طهارت و پاکیزگی در دین اسلام جایگاه بسیار رفیعی است ، اما برخی آرایش‌هایی که امروز از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد مورد تایید اسلام است.
دین اسلام آرایش و زینت را در معنای ویژه آن نیز مجاز و پسندیده و ثواب دانسته و آن را هماهنگی با نظام خلقتی می‌داند که خداوند در همه ابعاد، آن را زینت داده است.
همواره افراط و تفریط‌ها و کج فهمی‌ها در زمینه آرایش همچون بسیاری از مسائل دینی دیگر مشکل ساز بوده است، به گونه‌ای که عده‌ای دینداری را با بی سلیقگی و زشتی در هم می‌آمیزند و با هر چیزی که سبب زیبایی شود با کراهت برخورد می‌کنند.
البته مد پرستی غلط و سبب تخطئه سلیقه و از بین رفتن حق انتخاب می‌شود اما نوآوری در زینت و زیبایی تا آنجایی که موجب مفسده و ارتکاب گناه و ترویج مد نباشد، مجاز است.
پیامبر اکرم (ص) خود همواره آراسته بود و به آراستگی امر می‌فرموده است، آن حضرت آراستگی را چه در بعد نظافت همچون مداومت بر مسواک، استحمام، گرفتن ناخن‌ها و شانه زدن موی سر و چه در بعد آرایش همچون رنگ کردن موی سر و محاسن، سرمه کشیدن در چشم، پوشیدن لباس سفید و استعمال عطر رعایت می‌کردند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه